Voor de duidelijkheid bestaan de kleine letters van Twiddus uit vier onderdelen:

——————————————————————

DISCLAIMER
© 2017  – Alle rechten voorbehouden – Twiddus & Baanbrekers, Waalwijk.

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op alle onderdelen van de website van Twiddus. Twiddus en Baanbrekers zijn de eigenaar en uitgever van deze website en van de informatie die op deze website wordt aangeboden. Op de informatie op deze website en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Gebruikt u deze site vanuit andere landen dan Nederland? Dan bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving. Wij verzoeken u deze disclaimer aandachtig door te lezen. Door het gebruiken/bezoeken van deze website stemt u overigens in met de bepalingen van deze disclaimer.

Correctheid van de informatie
De gegevens op deze website zijn bedoeld voor algemene informatie. Het gebruik van de aangeboden informatie is te allen tijde voor eigen rekening en risico. Twiddus heeft zijn website met zeer grote zorg samengesteld. We beseffen echter dat er spaanders kunnen vallen omdat er wordt gewerkt. Mocht er met andere woorden informatie op deze website staan die niet correct is, dan bieden wij op voorhand daarvoor onze excuses aan. Graag horen wij van u om welke informatie het gaat. Dan zorgen wij ervoor dat alles zo spoedig mogelijk wordt gecorrigeerd en/of aangepast. Ook uw overige op- of aanmerkingen over onze website zijn van harte welkom! Stuur dan een mailtje naar de webmaster. Alvast bedankt!

Twiddus streeft er naar altijd correcte en actuele informatie aan te bieden aan de bezoekers van zijn website. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Twiddus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Het auteursrecht van informatie die via de links toegankelijk is, ligt bij de eigenaar van de betreffende pagina’s. Dit geldt ook voor alle gebruikte handelsmerken en logo’s. Twiddus is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen. Aan alle op deze site getoonde informatie of van deze site te downloaden informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Misbruik wordt aanhangig gemaakt bij de bevoegd zijnde rechtbank. Alle informatie op deze website, in welke vorm dan ook (denk onder meer aan teksten, illustraties en te downloaden bestanden) is en blijft eigendom van Twiddus, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.

Wijzigen website
Twiddus kan niet instaan voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van deze website. Twiddus mag zijn website en de gegevens op zijn website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Twiddus is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Secundaire informatiematerialen
Twiddus heeft zijn uiterste best gedaan om de oorspronkelijke eigenaren op te sporen van alle op deze website gebruikte secundaire informatiematerialen, zoals teksten en afbeeldingen. Desondanks kan het voorkomen dat er eigenaars zijn van dergelijke materialen, die hun materiaal aantreffen op deze website. Twiddus verzoekt deze personen contact op te nemen met de webmaster. Dan kan het materiaal onmiddellijk van de website worden verwijderd, of kan er een regeling worden getroffen voor het blijvend gebruik van het materiaal.

Hij of zij?
Overal waar op deze website bij personen ‘hij’ staat, wordt vanzelfsprekend ook ‘zij’ bedoeld en andersom.

Opslag voor eigen gebruik
De informatie van deze website mag door de gebruiker worden opgeslagen voor eigen gebruik. Verder mag niets van de op deze website getoonde of van deze website te downloaden informatie worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerde gegevensbestanden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij digitaal/elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Twiddus/Baanbrekers (Postbus 266, 5140 AG, Waalwijk). De informatie die Twiddus op deze website aanbiedt, mag uiteraard worden gebruikt als bron voor vrije nieuwsgaring.

Beeldweergave
De website van Twiddus is het beste te bekijken als u uw beeldscherm instelt op een resolutie van 1024×768 pixels.

Browser
De website van Twiddus kan met vrijwel alle internetbrowsers worden geraadpleegd. Voor het beste resultaat adviseert Twiddus u gebruik te maken van Firefox of Internet Explorer.

Anoniem
De website van Twiddus kan anoniem worden bezocht. Wel wil Twiddus voor het een beeld krijgen van het aantal bezoekers van zijn site en welke pagina’s specifiek worden bezocht. Er wordt uitsluitend naar aantallen gekeken en niet naar wie onze site heeft bezocht. Uw gegevens blijven dus anoniem.

Vrijwaring
U zult Twiddus/Baanbrekers, onze medewerkers en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen en dergelijke, inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants en dergelijke die door derden zijn ingesteld als gevolg van of gerelateerd aan uw gebruik van deze website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Colofon

  • Teksten en ontwerp website:  Baanbrekers communicatie.
  • Fotografie: Baanbrekers

Vragen, opmerkingen, klachten
Heeft u een vraag, een opmerking of een klacht over deze website? Neem dan contact met ons op:

  • Baanbrekers communicatie
  • Postbus 51
  • 5140 AA Waalwijk
  • Mailen kan uiteraard ook!

——————————————————————

PRIVACYVERKLARING
Twiddus kan bij het aanbieden van diensten op deze website informatie van u als bezoeker verwerken. Deze informatie betreft de zogenoemde ‘persoonsgegevens’. Zie hieronder voor meer informatie. Twiddus stelde deze privacyverklaring voor zichzelf op. Wij willen u hiermee een waarborg bieden dat wij op een zorgvuldige manier met uw informatie omgaan.

Wet Bescherming Persoonsgegevens
Twiddus houdt zich aan de geldende Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Europese richtlijnen op het gebied van privacy.

Gegevens om met u in contact te treden
Vraagt u door middel van een e-mail of een invulformulier gegevens aan bij Twiddus? Dan worden deze gebruikt om met u in contact te treden. Als u op deze manier uw gegevens aan ons heeft verstrekt, kan het gebeuren dat u van ons een mailing ontvangt of dat u door ons telefonisch wordt benaderd.

Verstrekken van persoonsgegevens
U bent niet verplicht persoonsgegevens aan Twiddus te verstrekken. U heeft altijd zelf de keuze of u deze gegevens wilt invoeren. Om gebruik te maken van een aantal diensten van deze website is het invoeren van persoonsgegevens niet noodzakelijk. Voor het gebruik van andere diensten verlangt Twiddus wel dat u uw gegevens invoert. Doet u dit niet, dan kan het zijn dat u geen gebruik kunt maken van sommige onderdelen en diensten van deze website.

Omgaan met persoonsgegevens
Bij het aanbieden van diensten via deze website kan Twiddus uw persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij onder meer om naam-, adres- en woonplaatsgegevens en gegevens met betrekking tot geboortedatum, geslacht en e-mailadres. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij Twiddus bekend zijn omdat u heeft aangegeven dat bepaalde onderwerpen u interesseren. Het spreekt voor zich dat Twiddus zeer zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens. Twiddus verwerkt deze gegevens in de eerste plaats om u diensten, producten en/of informatie aan te bieden en om deze verder aan te passen aan uw behoeften en wensen.

Beveiliging
Het kraken van websites komt helaas voor. Bij een geslaagde kraak kunnen gebruikers- en bezoekersgegevens op straat komen te liggen. Twiddus doet er alles aan om te voorkomen dat zijn website wordt gekraakt. Om die reden legt Twiddus vast vanaf welke computers gebruik wordt gemaakt van onze website. Ook kijken wij continu of iemand niet illegaal probeert zich toegang te verschaffen tot de Twiddussystemen. De gegevens die worden vastgelegd, worden niet langer bewaard dan nodig voor een goede beveiliging.

Uw rechten

Twiddus wil graag duidelijk zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaat. Deze privacyverklaring wil daar een bijdrage aan leveren. Als u echter vragen heeft over de manier waarop Twiddus met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u altijd een e-mailbericht sturen.

Recht op wijzigen van de privacyverklaring
Twiddus behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing wordt op deze pagina gepubliceerd. Twiddus adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

——————————————————————

COOKIEBEPALINGEN
Hierna leest u meer over het gebruik van zogenoemde cookies op onze website. Deze informatie bieden wij aan in het kader van de nieuwe wetgeving die sinds juni 2012 van kracht is.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een bestand dat door een website geplaatst wordt op de computer van de sitebezoeker met als mogelijke doelen:

  • Functioneel: om het gebruik van de website te vergemakkelijken, bijvoorbeeld om de bezoeker bij herhaalbezoek te herkennen, inloggen te versnellen en formulieren versneld in te vullen.
  • Analytisch: om bezoekstatistieken te verzamelen en deze met name te kunnen gebruiken voor verdere verbetering en vernieuwing van de website.
  • Commercieel: om het klikgedrag van de individuele bezoeker te volgen en op basis van deze informatie commerciële acties te doen, bijvoorbeeld het aanbieden van specifieke informatie naar aanleiding van specifiek klikgedrag.

Onderscheid tussen cookies
Er zijn veel soorten cookies, maar de nieuwe wetgeving maakt onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies. De functionele cookies zijn niet aan de regelgeving gebonden. De niet-functionele cookies wel, waaronder dus ook de analytische en commerciële. Tot de laatste behoren ook de cookies die bijvoorbeeld Google Analytics en veel social sharing buttons van sociale medianetwerken.

Welke cookies gebruiken wij op onze website?
Twiddus maakt op zijn website gebruik van van enkele cookies. Zo bieden wij u de mogelijkheid om berichten van onze website te delen op de sociale media. Ook bieden wij u op onze website berichtgeving aan vanuit de sociale media. U kunt te allen tijde onze website anoniem bezoeken. Wel wil Twiddus een beeld krijgen van het aantal bezoekers van zijn site en welke pagina’s specifiek worden bezocht. Er wordt uitsluitend naar aantallen gekeken en niet naar wie onze site heeft bezocht. Uw gegevens blijven dus anoniem.

Hoe kunt u cookies weigeren of verwijderen?
Via de instellingen van uw internetbrowser kunt u cookies weigeren en eventueel al geplaatste cookies verwijderen. Er zijn diverse soorten internetbrowsers (denk aan Firefox, Chrome, Internet Explorer en Safari) en de wijze van instellen varieert. Raadpleeg daarom de help-functie van uw internetbrowser om uw cookie-instellingen aan te passen. Hierna treft u de links aan naar de cookiehandleidingen van de meest bekende browsers:

Voorkeuren opnieuw instellen
Bedenk wel dat u na het verwijderen van cookies op sommige websites opnieuw uw voorkeuren zult moeten instellen of steeds opnieuw moet inloggen. Let op: het aanpassen van de instellingen van uw browser kan dus effect hebben op het functioneren van de websites die u bezoekt.